TOVAR V AKCII

naša cena 1 499,00 EUR
Informujte sa prosím
naša cena 999,00 EUR
Informujte sa prosím
naša cena 2 450,00 EUR
Informujte sa prosím

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 59,00 EUR
Informujte sa prosím
naša cena 59,00 EUR
Informujte sa prosím
naša cena 1 299,00 EUR
Informujte sa prosím

KONTAKTY

epohon s.r.o.
Popradská 502
059 52 Veľká Lomnica
tel: 0911 132 424
ebiketatry@gmail.com

ANKETA

Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?

Testovacia jazda 35% Reklama 19% Google a iný vyhľadávač 19% Od známeho 27%

06. 04. 2017

AKO SA BERIE EBIKE Z POHĽADU LEGISLATÍVY

LEGISLATÍVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Podľa Zákona NR SR č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov  §2 je

 

nemotorovým vozidlom prípojné vozidlo, vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily, samovyvažovacie vozidlo a bicykel vybavený pomocným motorom so zdvihovým objemom valcov nepresahujúcim 50 cm3 s konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 25 km h-1 alebo bicykel vybavený pomocným elektrickým motorom s trvalým menovitým výkonom do 0,25 kW, ktorého výkon sa progresívne znižuje a nakoniec sa preruší, keď vozidlo dosiahne rýchlosť 25 km h-1 alebo keď vodič prestane šliapať do pedálov.
 
 
Povinná výbava pre elektrobicykle je rovnaká ako pre bicykle a je daná Vyhláškou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č.464/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách §22,23
 
§ 22
Bicykel
(1)
Bicykel musí byť vybavený na prevádzku v cestnej premávke
a)
dvoma na sebe nezávislými účinnými brzdami s odstupňovateľným ovládaním brzdného účinku; bicykle pre deti predškolského veku vybavené voľnobežným nábojom s protišliapacou brzdou nemusia byť vybavené prednou brzdou,
b)
spoľahlivo zaslepenými voľnými koncami rúrok riadidiel, napríklad zátkami, rukoväťou,
c)
zakončením ovládacích páčok bŕzd a voľných koncov riadidiel, ktoré musia mať hrany obalené materiálom pohlcujúcim energiu, ak sú použité pevné materiály, musia mať hrany s polomerom zakrivenia najmenej 3,2 mm; páčky meničov prevodov, krídlové matice, rýchloupínače nábojov kolies, držiaky a konce blatníkov musia mať hrany obalené materiálom pohlcujúcim energiu, ak sú použité pevné materiály, musia mať hrany s polomerom najmenej 3,2 mm v jednej rovine a v druhej rovine na ňu kolmej najmenej 2 mm,
d)
maticami nábojov kolies, ak nie sú krídlové, rýchloupínacie alebo v kombinácii s krytom konca náboja,
e)
zadným odrazovým sklom červenej farby spĺňajúcim najmenej technické požiadavky podľa technickej normy,40) pričom toto odrazové sklo môže byť kombinované so zadným svietidlom s červeným svetlom spĺňajúcim najmenej technické požiadavky podľa technickej normy41) alebo nahradenými odrazovými materiálmi podobných vlastností; odrazové sklo musí byť pevne umiestnené v pozdĺžnej strednej rovine bicykla alebo na ľavej strane čo najbližšie k nej vo výške 250 – 900 mm nad rovinou pozemnej komunikácie, činná plocha odrazového skla musí byť kolmá na rovinu pozemnej komunikácie v tolerancii ±15 ° a kolmá na pozdĺžnu rovinu bicykla s toleranciou ± 5 °; zadné odrazové sklo môže byť nahradené odrazovými materiálmi umiestnenými na odeve alebo obuvi cyklistu,42)
f)
predným odrazovým sklom bielej farby,40) odrazové sklo musí byť umiestnené v pozdĺžnej rovine nad povrchom pneumatiky predného kolesa v prípade stojaceho kolesa; plocha odrazového skla nesmie byť menšia ako 2 000 mm2, pričom vpísaný štvoruholník musí mať jednu stranu najmenej 40 mm, činná plocha odrazového skla musí byť kolmá na rovinu pozemnej komunikácie v tolerancii ± 15 ° a kolmá na pozdĺžnu rovinu bicykla s toleranciou ± 5 °; predné odrazové sklo môže byť nahradené odrazovými materiálmi umiestnenými na odeve alebo obuvi cyklistu,42)
g)
odrazovými sklami oranžovej farby40) na oboch stranách pedálov, tieto odrazové sklá môžu byť nahradené odrazovými materiálmi umiestnenými na obuvi alebo v ich blízkosti,42)
h)
na lúčoch predného a zadného kolesa najmenej jedným bočným odrazovým sklom oranžovej farby40) na každej strane kolesa; plocha odrazového skla nesmie byť menšia ako 2 000 mm2, pričom vpísaný štvoruholník musí mať jednu stranu najmenej 20 mm, tieto odrazové sklá môžu byť nahradené odrazovými materiálmi na bokoch kolesa alebo na bokoch plášťov pneumatík, či na koncoch blatníkov, alebo bočných častiach odevu cyklistu.42)
(2)
Bicykel počas jazdy za zníženej viditeľnosti musí byť vybavený týmito zariadeniami na svetelnú signalizáciu a osvetlenie:
a)
svietidlom svietiacim dopredu bielym svetlom spĺňajúcim najmenej technické požiadavky podľa technickej normy;41) svietidlo musí byť nastavené a upravené trvalo tak, aby referenčná os svetelného toku pretínala rovinu pozemnej komunikácie vo vzdialenosti najviac 20 m od svietidla a aby sa toto nastavenie nemohlo samovoľne alebo neúmyselne zásahom cyklistu meniť; ak je pozemná komunikácia dostatočne a súvislo osvetlená, môže byť svietidlo nahradené svietidlom s prerušovaným svetlom bielej farby,
b)
svietidlom svietiacim dozadu červeným svetlom spĺňajúcim najmenej technické požiadavky podľa technickej normy,41) pričom podmienky na umiestnenie tohto svietidla sú zhodné s podmienkami na umiestnenie a upevnenie zadného odrazového skla podľa odseku 1 písm. e). Zadné svietidlo s červeným svetlom môže byť kombinované so zadným odrazovým sklom červenej farby podľa odseku 1 písm. e); zadné svietidlo s červeným svetlom môže byť nahradené svietidlom s prerušovaným svetlom červenej farby so zhodnými fotometrickými vlastnosťami,
c)
zdrojom elektrického prúdu, ak ide o zdroj so zásobou energie, ktorý musí svojou kapacitou zabezpečiť svietivosť svietidiel podľa písmen a) a b) po dobu najmenej 1,5 hodiny bez prerušenia.
(3)
Za bicykel sa smie pripojiť prívesný vozík, ktorý nie je širší ako 1100 mm, je vybavený zadným odrazovým sklom červenej farby podľa odseku 1 písm. e) čo najbližšie k bočným obrysom prívesného vozíka a je spojený s bicyklom pevným spájacím zariadením. Prívesný vozík musí byť vybavený na lúčoch kolesa najmenej jedným bočným odrazovým sklom oranžovej farby podľa odseku 1 písm. h) na každej strane kolesa. Ak prívesný vozík alebo jeho náklad zakrýva za zníženej viditeľnosti zariadenia pre svetelnú signalizáciu a osvetlenie bicykla, musí sa prívesný vozík opatriť vľavo svietidlom svietiacim dozadu červeným svetlom podľa odseku 2 písm. b). Prívesný vozík za bicykel musí spĺňať najmenej technické požiadavky podľa technickej normy.42aa)
(4)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na bicykel prevádzkovaný v cestnej premávke účastníkom športovej akcie.
(5)
Svetlo svietidla podľa odseku 2 musí byť vpredu a vzadu viditeľné v noci bez atmosférických porúch na vzdialenosť najmenej 150 m.
(6)
Bicykel môže byť vybavený
a)
blatníkmi, ktoré musia prekrývať celú šírku behúňa nezaťaženej pneumatiky z oboch strán,
b)
krytom reťaze,
c)
pomocným sedadlom na prepravu dieťaťa,
d)
nosičom batožiny.
(7)
Ak je bicykel vybavený pomocným sedadlom na prepravu dieťaťa, sedadlo musí byť pevne pripevnené a vybavené pevnými podperami nôh dieťaťa. Sedadlo a podpery musia byť vyhotovené a umiestnené tak, aby sa počas jazdy dieťa nemohlo zraniť ani nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti jazdy. Sedadlo na prepravu dieťaťa musí spĺňať najmenej technické požiadavky podľa technickej normy.42ab)
(8)
Ak je bicykel vybavený nosičom batožín, nosič musí byť riadne a spoľahlivo pripevnený a nesmie ovplyvňovať bezpečnosť jazdy.
(9)
Bicykel vybavený postrannými pomocnými kolieskami nemožno používať na prevádzku v cestnej premávke.
(10)
Pneumatiky a ráfiky nesmú vykazovať trhliny, praskliny a iné zjavné deformácie, ktoré by zjavne narúšali bezpečnosť jazdy.
(11)
Vonkajší povrch bicykla nesmie mať špicaté alebo ostré výčnelky smerujúce von, ktoré by svojím tvarom, rozmermi alebo tvrdosťou spôsobili nebezpečenstvo poranenia osôb.
(12)
Bicykel môže byť dodatočne vybavený pomocným motorčekom, pričom musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v § 23.
(13)
Bicyklom sa rozumie aj trojkolka, viackolka a viacsedadlové bicykle, napríklad tandemy poháňané ľudskou silou. Trojkolka a viackolka musia byť vybavené aspoň jedným svietidlom svietiacim dozadu červeným svetlom spĺňajúcim najmenej technické požiadavky podľa technickej normy.41) Zadné svietidlo musí byť pevne umiestnené na ľavej strane vo výške 250 – 900 mm nad rovinou pozemnej komunikácie.
§ 23
Bicykel s pomocným motorčekom
(1)
Najväčšia konštrukčná rýchlosť bicykla s pomocným motorčekom nesmie prevyšovať 25 km • h-1.
(2)
Bicykel s pomocným motorčekom musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v § 22 a technické požiadavky najmenej v rozsahu technickej normy.42a)
(3)
Montáž pohonného systému, ako sú napríklad motor, nádrž paliva alebo akumulátor, nesmie vyžadovať zásah do nosných konštrukcií bicykla.
(4)
Najväčší menovitý výkon pomocného motorčeka nesmie presiahnuť 0,25 kW, jeho výkon sa progresívne musí znižovať a nakoniec prerušiť vtedy, keď bicykel s pomocným motorčekom dosiahne rýchlosť 25 km • h-1 alebo aj skôr, keď cyklista prestane šliapať do pedálov.
(5)
Hladina vonkajšieho zvuku bicykla s pomocným motorčekom meraná podľa podmienok ako pri vozidle kategórie L nesmie prevyšovať 66 dB(A).
 
 
40) STN ISO 6742-2 Bicykle. Osvetľovacie a odrazové zariadenia. Fotometrické a fyzikálne požiadavky. 2. časť: Odrazové zariadenia.
41) STN ISO 6742-1 Bicykle. Osvetľovacie a odrazové zariadenia. Fotometrické a fyzikálne požiadavky. 1. časť: Osvetľovacie zariadenia.
42) Napríklad STN EN 13356 Výstražné doplnky na neprofesionálne použitie. Skúšobné metódy a požiadavky, STN EN 471 + A1 Výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou na profesionálne použitie. Skúšobné metódy a požiadavky (Konsolidovaný text).
42a) STN EN 15194 Bicykle. Bicykle na elektrický pohon. Bicykle EPAC.
42aa) STN EN 15918+A1 Bicykle. Prívesy bicyklov. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy (Konsolidovaný text) (30 9053).
42ab) STN EN 14344 Výrobky pre deti a na starostlivosť o deti. Detské sedačky na bicykle. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy (94 3009).